نویسنده = حسن قاسم زاده
بررسی عددی بازیافت نفت در اثر تزریق نانوسیال به مخازن نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22107/jpg.2022.339420.1163

حسن قاسم زاده؛ سامان نیکوئی


انتشار امواج ناهمگن در محیط‌های متخلخل لایه ای ویسکو-الاستیک غیراشباع

دوره 5، شماره 3 (پاییز 1400، انگلیسی)، مهر 1401، صفحه 1-25

10.22107/jpg.2022.342133.1164

حسن قاسم زاده؛ مجید میرزا نژاد


تعیین جذب مطلق همدما در مخازن شیل گازی

دوره 5، شماره 1 (بهار 1401)، فروردین 1401، صفحه 1-16

10.22107/jpg.2022.336239.1162

حسن قاسم زاده؛ سعید بابائی


Effect of oil-contamination on behavior of geocell-reinforced soil abutment wall

دوره 4، شماره3 (پاییز 1400، انگلیسی)، بهمن 1400، صفحه 71-95

10.22107/jpg.2022.333533.1161

Foad Changizi؛ Arash Razmkhah؛ Hasan Ghasemzadeh؛ Masoud Amelsakhi


مدلسازی تنیده ترموهیدرومکانیکی مخازن هیدروکربنی

دوره 3، شماره 2 (تابستان 1398)، تیر 1398، صفحه 60-80

10.22107/jpg.2019.179581.1091

حسن قاسم زاده؛ محمد صنایع پسند


ارایه یک مدل توام ژئومکانیکی- هیدرودینامیکی برای پیش‌بینی ماسه‌دهی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 68-81

10.22107/jpg.2017.50047

حسن قاسم زاده؛ سید امیرالدین صدرنژاد؛ احمدعلی خدائی اردبیلی