نویسنده = Ali Daneshy
تعداد مقالات: 1
1. Recent Advances in Hydraulic Fracturing for Enhanced Well Productivity: State of the Art Report

دوره 3، شماره 1 (شماره ویژه انگلیسی)، بهار و تابستان 1398، صفحه 14-33

10.22107/jpg.2019.88408

Ali Daneshy