کلیدواژه‌ها = Unsaturated soil
انتشار امواج ناهمگن در محیط‌های متخلخل لایه ای ویسکو-الاستیک غیراشباع

دوره 5، شماره 3 (پاییز 1400، انگلیسی)، مهر 1401، صفحه 1-25

10.22107/jpg.2022.342133.1164

حسن قاسم زاده؛ مجید میرزا نژاد