کلیدواژه‌ها = مدل ژئومکانیکی
مدل سازی عددی سه بعدی اثر تنش برجا بر پنجره وزن گل حفاری حوضه رسوبی زاگرس

دوره 5، شماره 3 (پاییز 1400، انگلیسی)، مهر 1401، صفحه 26-42

10.22107/jpg.2022.349740.1172

محمدرضا آقاخانی امام قیسی؛ محمد فاتحی مرجی؛ عباس هاشمی زاده؛ منوچهر صانعی؛ ابوالفضل عبدالهی پور


مدل سازی ژئومکانیکی برای شناسایی مشکلات یکپارچگی چاه

دوره 5، شماره 2 (تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 48-55

10.22107/jpg.2022.224711.1119

محمد عنایتی نجف آبادی؛ سعید نیکوسخن؛ سیده حسنا طالبیان؛ احمد فهیمی فر


بررسی پارامتر‌های ژئومکانیکی آبخوان در فرآیند ذخیره‌‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی

دوره 4، شماره 4 (زمستان 1400)، فروردین 1401، صفحه 1-18

10.22107/jpg.2022.211250.1114

سعید محمدی زاده؛ حامد نامدار؛ آرزو جعفری؛ کامران گشتاسبی