نشریه علمی پژوهشی ژئومکانیک نفت (JPG) - شماره جاری