شماره جاری: دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-110 
5. ارائه روش برازش فرآیند گوسی در شناسایی گسل در ‏مقاطع لرزه‌نگاری

صفحه 69-88

مریم نوری؛ حسین حسنی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ سید علی معلمی


6. مدلسازی تنیده ترموهیدرومکانیکی مخازن هیدروکربنی

صفحه 89-110

حسن قاسم زاده؛ محمد صنایع پسند