دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تعیین وزن بهینه گل برای حفاری چاه قائم در حضور شکستگی‌ها: مطالعه موردی چاه SIE-04 در میدان نفتی سیری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.22107/jpg.2019.199176.1103

محمد کمیلیان؛ امید سعیدی؛ مهدی رهبر