دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی عددی بازیافت نفت در اثر تزریق نانوسیال به مخازن نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22107/jpg.2022.339420.1163

حسن قاسم زاده؛ سامان نیکوئی