دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. Rejuvenation of a Mature Tight Sandstone Oil Reservoir through Multistage Hydraulic Fracturing: A Case Study of a North African Basin

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22107/jpg.2021.215847.1115

Amir Gharavi؛ Mohamed Hassan؛ Hesam Z. Ghoochaninejad؛ michael kenomore؛ John Fianu؛ amjad Shah؛ James Buick


2. مطالعه مقایسه ای معیار شکست به منظور تعیین پنجره ایمن وزن گل در یکی از چاه‌های نفت جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22107/jpg.2021.233743.1124

عیسی خدامی؛ احمد رمضان زاده؛ مهدی نوروزی