نویسنده = عبداللهیان، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شکستگی های تراوا با استفاده از امواج استونلی در یکی از چاههای هیدروکربنی واقع در جنوب ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-63

10.22107/jpg.2018.63114

امیرحسین عبداللهیان؛ مجید نبی بیدهندی؛ فرهاد خوشبخت