دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1396 
6. ارایه یک مدل توام ژئومکانیکی- هیدرودینامیکی برای پیش‌بینی ماسه‌دهی

صفحه 68-81

10.22107/jpg.2017.50047

حسن قاسم زاده؛ سید امیرالدین صدرنژاد؛ احمدعلی خدائی اردبیلی