دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1396 
3. بهینه سازی عملیات‌های حفاری از طریق مدیریت ریسک حفاری و طراحی مسیر چاه

صفحه 29-39

علی طهماسبی؛ سید شهاب الدین آیت الهی؛ نادر دشتی؛ ریاض خراط


6. ارایه یک مدل توام ژئومکانیکی- هیدرودینامیکی برای پیش‌بینی ماسه‌دهی

صفحه 68-81

حسن قاسم زاده؛ سید امیرالدین صدرنژاد؛ احمدعلی خدائی اردبیلی