تغییر در دوره انتشار نشریه علمی ژئومکانیک نفت

با عنایت به آیین نامه جدید نشریات علمی به شماره 25685/11 مورخ 09/02/1398، کلیه نشریات علمی و پژوهشی موظف اند ازین پس تحت عنوان نشریه علمی به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین با عنایت به بند 6-7 ماده‌ی 6 این آیین نامه، کلیه نشریات علمی موظف اند در هر سال حداقل 24 مقاله را منتشر نمایند. در همین راستا و پیرو پنجمین جلسه گروه دبیران این نشریه، اعضای محترم گروه دبیران تصمیم به انتشار نشریه علمی ژئومکانیک نفت به صورت فصلنامه (4شماره در سال) گرفتند.

در همین راستا به اطلاع کلیه پژوهشگران و علاقمندان حوزه ژئومکانیک نفت میرساند، از ابتدای سال 1398 عنوان نشریه علمی - پژوهشی ژئومکانیک نفت به نشریه "علمی ژئومکانیک نفت" تغییر کرده و به صورت فصلنامه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.