نویسنده = حمید قالیباف محمدآبادی
کاربرد مدل‌های پیشرفته یادگیری ماشین جهت پیش بینی رخساره‌های سنگی در یکی از میدان‌های نفتی جنوب ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 81-98

10.22107/jpg.2023.420597.1213

حمید قالیباف محمدآبادی؛ ناصر حافظی مقدس؛ الهام مهدی پور؛ مجتبی حیدری زاد؛ حسین طالبی


تخمین پارامترهای ژئومکانیکی، تجزیه و تحلیل تنش های برجا، و تعیین پنجره وزن بهینه گل با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

دوره 5، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-28

10.22107/jpg.2022.345905.1168

حمید قالیباف محمدآبادی؛ ناصر حافظی مقدس؛ غلامرضا لشکری پور؛ رئوف غلامی؛ حسین طالبی


تعیین واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوریتم‌های بدون نظارت یادگیری ماشین مبتنی بر نگاره های چاه‌های نفتی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 19-34

10.22107/jpg.2022.329417.1158

حمید قالیباف محمدآبادی؛ ناصر حافظی مقدس؛ غلامرضا لشکری پور؛ رئوف غلامی؛ حسین طالبی