نویسنده = �������������� ��������
تعیین جذب مطلق همدما در مخازن شیل گازی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-16

10.22107/jpg.2022.336239.1162

حسن قاسم زاده؛ سعید بابائی