نویسنده = �������������� �������� ���������� ��������������
مدل سازی عددی سه بعدی اثر تنش برجا بر پنجره وزن گل حفاری حوضه رسوبی زاگرس

دوره 5، شماره 3، مهر 1401، صفحه 26-42

10.22107/jpg.2022.349740.1172

محمدرضا آقاخانی امام قیسی؛ محمد فاتحی مرجی؛ عباس هاشمی زاده؛ منوچهر صانعی؛ ابوالفضل عبدالهی پور