نویسنده = ������������ ��������
بررسی تاثیر تنش های برجا و تخلخل بر مکانیسم رشد ترک در شکست هیدرولیکی با روش عددی ناپیوستگی جابجایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 17-28

10.22107/jpg.2022.349178.1171

محسن حیدری؛ محمد فاتحی مرجی؛ ابوالفضل عبدالهی پور؛ حمید سلطانیان؛ یوسف میرزائیان