نویسنده = �������������� ����������������
معرفی روش بهینه تخمین تخلخل با استفاده از تلفیق نگاره‌های چاه‌پیمایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 82-91

10.22107/jpg.2022.353770.1177

محمدجواد بازیار؛ محمدرضا آصف؛ علی میثاقی