نویسنده = ���������������� ������������ ������ ��������