نویسنده = محمد فاتحی مرجی
مدل سازی عددی سه بعدی اثر تنش برجا بر پنجره وزن گل حفاری حوضه رسوبی زاگرس

دوره 5، شماره 3، مهر 1401، صفحه 26-42

10.22107/jpg.2022.349740.1172

محمدرضا آقاخانی امام قیسی؛ محمد فاتحی مرجی؛ عباس هاشمی زاده؛ منوچهر صانعی؛ ابوالفضل عبدالهی پور


بررسی تاثیر تنش های برجا و تخلخل بر مکانیسم رشد ترک در شکست هیدرولیکی با روش عددی ناپیوستگی جابجایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 17-28

10.22107/jpg.2022.349178.1171

محسن حیدری؛ محمد فاتحی مرجی؛ ابوالفضل عبدالهی پور؛ حمید سلطانیان؛ یوسف میرزائیان


بررسی اثرات حرارتی بر گسترش شکست هیدرولیکی و پاسخ مدل عددی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 43-52

10.22107/jpg.2021.240693.1125

ابوالفضل عبدالهی پور؛ محمد فاتحی مرجی


طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا)

دوره 1، شماره 2، دی 1396، صفحه 1-21

10.22107/jpg.2017.80389.1005

ابوالفضل عبدالهی پور؛ حمید سلطانیان؛ محمد فاتحی مرجی؛ سید علیرضا مرتضوی