نویسنده = ���������� �������������� ����������������
مطالعه آزمایشگاهی اثر متغیر‌های عملیاتی پروپنت بر رفتار هدایت‌پذیری شکاف تحت شرایط تنش افقی حداقل در یکی از مخازن ایران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22107/jpg.2023.400686.1197

محمد حسین حاجی محمد حسن عرب؛ محمدجواد عامری شهرابی؛ حسین اسکندری راد


توسعه مدل تحلیلی برهم کنش سنگ و سرمته با در نظر گرفتن تنش‌های برجا و موردکاوی برای یکی از میادین نفتی ایران

دوره 4، شماره 2، دی 1400، صفحه 1-9

10.22107/jpg.2022.280758.1137

حبیب اله ظفریان؛ محمدجواد عامری شهرابی؛ یاسر ارجمند؛ سید مرتضی میرعباسی


مطالعه آزمایشگاهی اثر ذرات LCM بر گرادیان شکست سازند جهت بهبود مقاوم‌سازی دیواره‌ی چاه

دوره 4، شماره 2، دی 1400، صفحه 60-75

10.22107/jpg.2022.306727.1154

سید مرتضی میرعباسی؛ محمدجواد عامری شهرابی؛ فریدرضا بیگلری؛ محسن کرمی؛ علیرضا نصیری


ارائه‌ی یک مدل تحلیلی پوروالاستیک جهت ارزیابی عملکرد ذرات LCM در مقاوم‌سازی دیواره‌ی چاه

دوره 3، شماره 4 (زمستان1398)، اسفند 1398، صفحه 57-74

10.22107/jpg.2020.195093.1102

سید مرتضی میرعباسی؛ محمدجواد عامری؛ فریدرضا بیگلری؛ اشکان شیرزادی