نویسنده = ���������� �������� ����������
مطالعه آزمایشگاهی عملیات حفاری از طریق بررسی پارامترهای اثرگذار بر انرژی ویژه حفاری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 53-66

10.22107/jpg.2021.241713.1126

ایمان سعادت؛ مجید عسلی؛ پرویز معارف وند؛ محسن ده ودار؛ علی شمسی پور


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر نرخ نفوذ سرمته و خواص ظاهری کنده های حفاری بر شاخص تمیزکاری چاه‌های جهت‌دار

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 15-28

10.22107/jpg.2017.49771

محسن ده ودار؛ پرویز معارف وند؛ مصطفی کشاورز مروجی؛ محمد فضائلی زاده