نویسنده = Ghasemzadeh�� Hasan
تعیین جذب مطلق همدما در مخازن شیل گازی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-16

10.22107/jpg.2022.336239.1162

حسن قاسم زاده؛ سعید بابائی


Effect of oil-contamination on behavior of geocell-reinforced soil abutment wall

دوره 4، شماره 3، بهمن 1400، صفحه 71-95

10.22107/jpg.2022.333533.1161

Foad Changizi؛ Arash Razmkhah؛ Hasan Ghasemzadeh؛ Masoud Amelsakhi


مدلسازی تنیده ترموهیدرومکانیکی مخازن هیدروکربنی

دوره 3، شماره 2 (تابستان 1398)، تیر 1398، صفحه 60-80

10.22107/jpg.2019.179581.1091

حسن قاسم زاده؛ محمد صنایع پسند


ارایه یک مدل توام ژئومکانیکی- هیدرودینامیکی برای پیش‌بینی ماسه‌دهی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 68-81

10.22107/jpg.2017.50047

حسن قاسم زاده؛ سید امیرالدین صدرنژاد؛ احمدعلی خدائی اردبیلی