نویسنده = ���������� ������ ��������
مدل سازی ژئومکانیکی برای شناسایی مشکلات یکپارچگی چاه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 48-55

10.22107/jpg.2022.224711.1119

محمد عنایتی نجف آبادی؛ سعید نیکوسخن؛ سیده حسنا طالبیان؛ احمد فهیمی فر