نویسنده = کامران گشتاسبی
بررسی پارامتر‌های ژئومکانیکی آبخوان در فرآیند ذخیره‌‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی

دوره 4، شماره 4 (زمستان 1400)، فروردین 1401، صفحه 1-18

10.22107/jpg.2022.211250.1114

سعید محمدی زاده؛ حامد نامدار؛ آرزو جعفری؛ کامران گشتاسبی


بهینه سازی مشبک‌کاری چاه‌های نفتی بر اساس تنش‌ ناهمسانگرد و مدل ژئومکانیکی

دوره 4، شماره 4 (زمستان 1400)، فروردین 1401، صفحه 48-67

10.22107/jpg.2022.332140.1160

احسان طاهری؛ احمدرضا خدایاری؛ کامران گشتاسبی


Evaluation of the production rate efficiency of the deformable oil reservoir using enhanced multiscale method

دوره 4، شماره3 (پاییز 1400، انگلیسی)، بهمن 1400، صفحه 19-34

10.22107/jpg.2022.298259.1149

Ehsan Taheri؛ Ahmadreza Khodayari؛ Kamran Goshtasbi