نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
ارایه یک مدل توام ژئومکانیکی- هیدرودینامیکی برای پیش‌بینی ماسه‌دهی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 68-81

10.22107/jpg.2017.50047

حسن قاسم زاده؛ سید امیرالدین صدرنژاد؛ احمدعلی خدائی اردبیلی