نویسنده = احسان طاهری
خطی سازی ترم نفوذپذیری نسبی در حل عددی معادلات جریان دوفازی در محیط‌های متخلخل

دوره 5، شماره 3 (پاییز 1401، انگلیسی)، مهر 1401، صفحه 84-91

10.22107/jpg.2022.362663.1179

احسان طاهری؛ سیدعلی قریشیان امیری


بهینه سازی مشبک‌کاری چاه‌های نفتی بر اساس تنش‌ ناهمسانگرد و مدل ژئومکانیکی

دوره 4، شماره 4 (زمستان 1400)، فروردین 1401، صفحه 48-67

10.22107/jpg.2022.332140.1160

احسان طاهری؛ احمدرضا خدایاری؛ کامران گشتاسبی


Evaluation of the production rate efficiency of the deformable oil reservoir using enhanced multiscale method

دوره 4، شماره3 (پاییز 1400، انگلیسی)، بهمن 1400، صفحه 19-34

10.22107/jpg.2022.298259.1149

Ehsan Taheri؛ Ahmadreza Khodayari؛ Kamran Goshtasbi