نویسنده = ���������� ���������� ��������
مدلسازی تنیده ترموهیدرومکانیکی مخازن هیدروکربنی

دوره 3، شماره 2 (تابستان 1398)، تیر 1398، صفحه 60-80

10.22107/jpg.2019.179581.1091

حسن قاسم زاده؛ محمد صنایع پسند