نویسنده = ��������������� ����������
ساخت نمونه‌های مصنوعی به منظور بررسی اثر پارامترهای شکستگی‌ بر نفوذپذیری

دوره 4، شماره 2، دی 1400، صفحه 10-19

10.22107/jpg.2022.283223.1138

محمد فائز؛ بهزاد تخم‌چی؛ احمد رمضان زاده؛ سید رضا قوامی ریابی