نویسنده = ������������ ����������
روش نوین ایجاد و خوشه‌بندی مدل شبکه حفرات محیط متخلخل

دوره 3، شماره 2 (تابستان 1398)، تیر 1398، صفحه 12-26

10.22107/jpg.2019.112968.1052

فرزاد برزگر؛ محمد آزادی تبار؛ محسن مسیحی