نویسنده = ناصر حافظی مقدس
کاربرد مدل‌های پیشرفته یادگیری ماشین جهت پیش بینی رخساره‌های سنگی در یکی از میدان‌های نفتی جنوب ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 81-98

10.22107/jpg.2023.420597.1213

حمید قالیباف محمدآبادی؛ ناصر حافظی مقدس؛ الهام مهدی پور؛ مجتبی حیدری زاد؛ حسین طالبی


بررسی رفتار خزشی نمونه هایی از سنگ گچ سازند گچساران در شرایط دمای محیط و دمای پوش سنگ

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 52-65

10.22107/jpg.2023.378811.1184

جواد احمدزاده؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس


تخمین پارامترهای ژئومکانیکی، تجزیه و تحلیل تنش های برجا، و تعیین پنجره وزن بهینه گل با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

دوره 5، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-28

10.22107/jpg.2022.345905.1168

حمید قالیباف محمدآبادی؛ ناصر حافظی مقدس؛ غلامرضا لشکری پور؛ رئوف غلامی؛ حسین طالبی


تعیین واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوریتم‌های بدون نظارت یادگیری ماشین مبتنی بر نگاره های چاه‌های نفتی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 19-34

10.22107/jpg.2022.329417.1158

حمید قالیباف محمدآبادی؛ ناصر حافظی مقدس؛ غلامرضا لشکری پور؛ رئوف غلامی؛ حسین طالبی


بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 30-39

10.22107/jpg.2019.143304.1065

محمد غفوری؛ مجید تقی‌پور؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس؛ عبدالله ملقب