نویسنده = ������ ������ ����������
مدل‌سازی زمین‌آماری چندنقطه‌ای رخساره‌های ناهمگون مخازن نفتی به‌منظور کنترل تولید ماسه

دوره 3، شماره 2 (تابستان 1398)، تیر 1398، صفحه 28-43

10.22107/jpg.2019.151505.1072

مجتبی باوند سوادکوهی؛ بهزاد تخم چی؛ اروان گلوآگوئن؛ علیرضا عرب امیری


New Approaches in 3D Geomechanical Earth Modeling

دوره 3، شماره 1 (بهار1398، انگلیسی)، خرداد 1398، صفحه 45-64

10.22107/jpg.2019.88410

Behzad Tokhmechi