نویسنده = ������������ ��������
مدل‌سازی عددی اثر زبری بر رفتار جریان سیال در شکستگی طبیعی سنگ با استفاده از نرم افزار Fluent

دوره 3، شماره 2 (تابستان 1398)، تیر 1398، صفحه 1-11

10.22107/JPG.2019.165915.1082

محمد جواد نصری؛ احمد رمضان زاده؛ هومن جنابی