نویسنده = ���������� ��������
مطالعه عددی تاثیر فشار سیال بر رفتار ترک گسترده در پوش سنگ مخازن ذخیره سازی گاز

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 84-105

10.22107/jpg.2019.173228.1087

میثم رجبی؛ حسین سالاری راد؛ محسن مسعودیان سعدآباد