نویسنده = ���������� ��������
ارائه روش برازش فرآیند گوسی در شناسایی گسل در ‏مقاطع لرزه‌نگاری

دوره 3، شماره 2 (تابستان 1398)، تیر 1398، صفحه 27-41

10.22107/jpg.2019.177272.1088

مریم نوری؛ حسین حسنی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ سید علی معلمی