نویسنده = �������������� ��������
بررسی پارامتر‌های ژئومکانیکی آبخوان در فرآیند ذخیره‌‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 1-18

10.22107/jpg.2022.211250.1114

سعید محمدی زاده؛ حامد نامدار؛ آرزو جعفری؛ کامران گشتاسبی