نویسنده = ���������� ��������
مطالعه آزمایشگاهی عملیات حفاری از طریق بررسی پارامترهای اثرگذار بر انرژی ویژه حفاری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 53-66

10.22107/jpg.2021.241713.1126

ایمان سعادت؛ مجید عسلی؛ پرویز معارف وند؛ محسن ده ودار؛ علی شمسی پور