نویسنده = ���������������� ��������������
بهینه سازی مشبک‌کاری چاه‌های نفتی بر اساس تنش‌ ناهمسانگرد و مدل ژئومکانیکی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 48-67

10.22107/jpg.2022.332140.1160

احسان طاهری؛ احمدرضا خدایاری؛ کامران گشتاسبی