کلیدواژه‌ها = Asmari Reservoir
New Approaches in 3D Geomechanical Earth Modeling

دوره 3، شماره 1 (بهار1398، انگلیسی)، خرداد 1398، صفحه 45-64

10.22107/jpg.2019.88410

Behzad Tokhmechi


بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 30-39

10.22107/jpg.2019.143304.1065

محمد غفوری؛ مجید تقی‌پور؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس؛ عبدالله ملقب