کلیدواژه‌ها = مدل - k میانگین
تعیین واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوریتم‌های بدون نظارت یادگیری ماشین مبتنی بر نگاره های چاه‌های نفتی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 19-34

10.22107/jpg.2022.329417.1158

حمید قالیباف محمدآبادی؛ ناصر حافظی مقدس؛ غلامرضا لشکری پور؛ رئوف غلامی؛ حسین طالبی