کلیدواژه‌ها = شکست هیدرولیکی
بررسی تاثیر تنش های برجا و تخلخل بر مکانیسم رشد ترک در شکست هیدرولیکی با روش عددی ناپیوستگی جابجایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 17-28

10.22107/jpg.2022.349178.1171

محسن حیدری؛ محمد فاتحی مرجی؛ ابوالفضل عبدالهی پور؛ حمید سلطانیان؛ یوسف میرزائیان


تأثیر تخلخل و فشار همه جانبه بر مکانیسم شکست هیدرولیکی با استفاده از روش های آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 68-84

10.22107/jpg.2022.326868.1157

محمدرضا دریس عبداله پور؛ محمد صادق نیکخواه؛ حسین نادری؛ حسین جلالی فر


بررسی اثرات حرارتی بر گسترش شکست هیدرولیکی و پاسخ مدل عددی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 43-52

10.22107/jpg.2021.240693.1125

ابوالفضل عبدالهی پور؛ محمد فاتحی مرجی


طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا)

دوره 1، شماره 2، دی 1396، صفحه 1-21

10.22107/jpg.2017.80389.1005

ابوالفضل عبدالهی پور؛ حمید سلطانیان؛ محمد فاتحی مرجی؛ سید علیرضا مرتضوی