کلیدواژه‌ها = Hydraulic Fracturing
بررسی تاثیر تنش های برجا و تخلخل بر مکانیسم رشد ترک در شکست هیدرولیکی با روش عددی ناپیوستگی جابجایی

دوره 5، شماره 1 (بهار 1401)، فروردین 1401، صفحه 17-28

10.22107/jpg.2022.349178.1171

محسن حیدری؛ محمد فاتحی مرجی؛ ابوالفضل عبدالهی پور؛ حمید سلطانیان؛ یوسف میرزائیان


بررسی اثرات حرارتی بر گسترش شکست هیدرولیکی و پاسخ مدل عددی

دوره 4، شماره1 (بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 43-52

10.22107/jpg.2021.240693.1125

ابوالفضل عبدالهی پور؛ محمد فاتحی مرجی


بررسی آزمایشگاهی ماسه‌های کوارتزی ایران به منظور تولید پروپنت مورد استفاده در عملیات شکست هیدرولیکی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 69-83

10.22107/jpg.2018.63113

سعید نوروزی اپورواری؛ محمد حسین وحیدی شهیر؛ حسین جلالی فر


طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا)

دوره 1، شماره 2، دی 1396، صفحه 1-21

10.22107/jpg.2017.80389.1005

ابوالفضل عبدالهی پور؛ حمید سلطانیان؛ محمد فاتحی مرجی؛ سید علیرضا مرتضوی