طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا)

دوره 1، شماره 2، دی 1396، صفحه 1-21

10.22107/jpg.2017.80389.1005

ابوالفضل عبدالهی پور؛ حمید سلطانیان؛ محمد فاتحی مرجی؛ سید علیرضا مرتضوی


شبیه‌سازی عددی اثر زاویه شیب عقب تیغه PDC بر روی مکانیزم شکست سنگ با استفاده از روش المان مجزا

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-14

10.22107/jpg.2018.63110

محمد فاتحی مرجی؛ امیر حسین مزروعی سبدانی؛ مهدی نجفی؛ محسن محبی؛ مهاجر عبادی


Redeveloping Mature Fractured Carbonate Reservoirs

دوره 3، شماره 1 (بهار1398، انگلیسی)، خرداد 1398، صفحه 1-13

10.22107/jpg.2019.88407

Maurice B Dusseault


مدل‌سازی عددی اثر زبری بر رفتار جریان سیال در شکستگی طبیعی سنگ با استفاده از نرم افزار Fluent

دوره 3، شماره 2 (تابستان 1398)، تیر 1398، صفحه 1-11

10.22107/JPG.2019.165915.1082

محمد جواد نصری؛ احمد رمضان زاده؛ هومن جنابی


توسعه مدل تحلیلی برهم کنش سنگ و سرمته با در نظر گرفتن تنش‌های برجا و موردکاوی برای یکی از میادین نفتی ایران

دوره 4، شماره 2، دی 1400، صفحه 1-9

10.22107/jpg.2022.280758.1137

حبیب اله ظفریان؛ محمدجواد عامری شهرابی؛ یاسر ارجمند؛ سید مرتضی میرعباسی


ساخت نمونه‌های مصنوعی به منظور بررسی اثر پارامترهای شکستگی‌ بر نفوذپذیری

دوره 4، شماره 2، دی 1400، صفحه 10-19

10.22107/jpg.2022.283223.1138

محمد فائز؛ بهزاد تخم‌چی؛ احمد رمضان زاده؛ سید رضا قوامی ریابی


روش نوین ایجاد و خوشه‌بندی مدل شبکه حفرات محیط متخلخل

دوره 3، شماره 2 (تابستان 1398)، تیر 1398، صفحه 12-26

10.22107/jpg.2019.112968.1052

فرزاد برزگر؛ محمد آزادی تبار؛ محسن مسیحی


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر نرخ نفوذ سرمته و خواص ظاهری کنده های حفاری بر شاخص تمیزکاری چاه‌های جهت‌دار

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 15-28

10.22107/jpg.2017.49771

محسن ده ودار؛ پرویز معارف وند؛ مصطفی کشاورز مروجی؛ محمد فضائلی زاده


تحلیل پایداری چاه قائم با استفاده از مفهوم ناحیه پلاستیک و معیارهای گسیختگی مختلف در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 18-40

10.22107/jpg.2018.63106

هاتف یوسفیان؛ محمد فاتحی مرجی؛ حمید سلطانیان؛ ابوالفضل عبدالهی پور؛ یاسر پورمظاهری


تعیین قابلیت حفاری سنگ مخزن براساس نرخ نفوذ حفاری در یک چاه نفت در جنوب غرب ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1396، صفحه 22-39

10.22107/jpg.2017.54591

محمد انه منگلی؛ احمد رمضان زاده؛ بهزاد تخم چی؛ عبدالله ملقب؛ آرام محمدیان


ارائه روش برازش فرآیند گوسی در شناسایی گسل در ‏مقاطع لرزه‌نگاری

دوره 3، شماره 2 (تابستان 1398)، تیر 1398، صفحه 27-41

10.22107/jpg.2019.177272.1088

مریم نوری؛ حسین حسنی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ سید علی معلمی


بهینه سازی عملیات‌های حفاری از طریق مدیریت ریسک حفاری و طراحی مسیر چاه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 29-39

10.22107/jpg.2017.49775

علی طهماسبی؛ سید شهاب الدین آیت الهی؛ نادر دشتی؛ ریاض خراط


بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 30-39

10.22107/jpg.2019.143304.1065

محمد غفوری؛ مجید تقی‌پور؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس؛ عبدالله ملقب