دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

Permeability Prediction from Log Data using Machine Learning Methods

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22107/jpg.2024.426878.1220

محمد علی داوری؛ سعیده سنماری؛ اندیشه علیمرادی؛ سید جواد صفوی


بررسی ژئومکانیکی یکی از مخازن ایران: از مدل‌سازی مکانیکی زمین تا پیش بینی پنجره‌گل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22107/jpg.2024.423467.1215

امیر زرگرباشی؛ فرشید یحیائی؛ محمدجواد عامری شهرابی


ارائه مدلی برای پیش‌بینی قیمت جهانی نفت خام بر اساس الگوریتم هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22107/jpg.2024.423782.1216

عاطفه حیدری؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ ابراهیم عباسی؛ مرجان دامن کشیده


Optimizing Deep Learning Models for Shear Wave Velocity Estimation Utilizing Petrophysical Logs: A Case Study on an Oil Reservoir in Southern Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22107/jpg.2024.436270.1225

فاطمه ایل سعادتمند؛ اندیشه علیمرادی؛ میرحسن موسوی؛ محمد مهراد؛ محمد علی داوری؛ پریسا رضاخانی