طراحی ژئومکانیکی میدان نفتی شادگان به منظور مدل‌سازی و برنامه‌ریزی چاه‌های (ERD) در سازندهای بنگستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی نفت، معدن و مواد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه ژئومکانیکی میادین هیدروکربنی به منظور تحلیل پایداری چاه و برنامه‌ریزی برای آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طراحی یک مدل ژئومکانیک، عاملی بسیار موثر در تحلیل پایداری موفق چاه‌ها در میادین هیدروکربنی به‌شمار می‌رود که با توجه به اهمیت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی سازند در میدان نفتی شادگان در جنوب غرب ایران، به چنین مطالعه‌ای پرداخته شده‌است. این مهم با استفاده از مدلهای یک بعدی ژئومکانیکی و با هدف تحلیلهای پایداری چاه، مربوط به سه چاه کاندید از میدان مورد نظر صورت پذیرفته است که انتخاب چاه‌های کاندید بر اساس تحلیل اولیهی دادههای موجود انجام پذیرفته است. کلیهی مراحل ساخت مدلهای ژئومکانیکی با استفاده از نرم افزار تک لاگ (Techlog) انجام شده و پروفایل فشار سازندهای مختلف در طول چاه بر اساس پارامتر حفاری محاسبه شد که نتایج آن حاکی از وجود ناحیهی فرافشار در سازند گچساران می‌باشد. به دلیل محدودیت دادهها، دیگر تحلیلهای مربوط به ساخت مدل ژئومکانیکی در بازه مخزن آسماری محاسبه شده است که نتایج مدلهای ساخته شده نشان می‌دهد که رژیم میدان تنش حاکم در محدودهی مخزن آسماری رژیم تنش نرمال و متمایل به رژیم تنش امتداد لغز است. همچنین تحلیلهای پایداری چاه نشان داده است که بهترین جهت برای حفر چاههای مایل و افقی، جهت شمال غربی میباشد. مدل های ساخته شده با استفاده از گزارشهای میدان و نتایج مقالات معتبر و همچنین آزمایش‌های برجا اعتبارسنجی شدند.

کلیدواژه‌ها


[1] Al-Qahtani, M. Y., & Rahim, Z. (2001). A mathematical algorithm for modeling geomechanical rock properties of the Khuff and Pre-Khuff reservoirs in Ghawar field, SPE 68164.
[2] Mohiuddin, M. A., Awal, M. R., Abdulraheem, A., & Khan, K. (2001). A new diagnostic approach to identify the causes of borehole instability problems in an offshore Arabian field, SPE 68095.
[3] Al-Ruwaili, S. B., & Chardoc, O. (2003). 3D model for rock strength and in-situ stresses in Khuff formation of Ghawar field, SPE 81476.
[4] Abalioglu, I., Legarre, H., & Salier, B. (2011). The role of geomechanics in diagnosing hazards and providing solutions to the northern Iraq fields, SPE 142022.
[5] Ramjohn, R., Gan, T., & Sarfare, M. (2018). 3D geomechanical modeling for wellbore stability analysis: Starfish, ECMA, Trinidad and Tobago, SPE 191242.
[6] Bagheri, H., Ayatizadeh Tanha, A., Doulati Ardejani, F., Heydari-Tajareh, M., & Larki, E. (2021). Geomechanical model and wellbore stability analysis utilizing acoustic impedance and reflection coefficient in a carbonate reservoir. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 11, 3935-3961.
[7] ماهیگیر، ع. ح. (۱۳۸۸). مطالعه جامع مخزن آسماری. فاز تعیین مشخصات مخزن شادگان، شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب.
[8] فرازمند، ک. ح. (۱۳۹۰). مطالعه جامع میدان شادگان، شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب .
[9] Tenco. (2018). Shadegan Oil Field Study Master Development Report. Tehran: TENCO.
[10] Zhang, J. (2011). Pore pressure prediction from well logs: methods, modifications, and new approaches. Earth-Science Reviews, 108 (1-2), 50-63.
[11] Najibi, A. R., Ghafoori, M., Lashkaripour, G., & Asef, M. (2017). Reservoir geomechanical modeling: In-situ stress, pore pressure, and mud design. Journal of Petroleum Science and Engineering, 151, 31-39.
[12] Rzhevsky, V., & Novick, G. (1971). The Physics of Rocks. MIR Publication.
[13] Gholami, R., Rasouli, V., Aadnoy, B., & Mohammadi, R. (2015). Application of in situ stress estimation methods in wellbore stability analysis under isotropic and anisotropic conditions. Journal of Geophysics and Engineering, 12 (4), 657-673.
[14] Kidambi, T., & Kumar, G. (2016). Mechanical Earth Modeling for avertical well drilled in a naturally fractured tight carbonate gas reservoir in the Persian Gulf. Journal of Petroleum Science and Engineering, 141, 38-51.
[15] Khaksar Manshad, A., Jalalifar, H., & Aslannejad, M. (2014). Analysis of vertical, horizontal and deviated wellbores stability by analytical and numerical methods. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 4, 359-369.
[16] Rajabi, M., Sherkati, S., Bohloli, B., & Tingay, M. (2010). Subsurface fracture analysis and determination of in-situ stress direction using FMI logs: An example from the Santonian carbonate (Ilam Formation) in the Abadan Plain, Iran. Tectonophysics, 492 (1-4), 192-200.
[17] صابری، ا. (۱۳۹۲). مطالعه زمین شناسی و به روز رسانی مدل زمین‌شناسی شادگان. اداره مطالعات زمین‌شناسی مخازن هیدروکربوری، مناطق نفت خیز جنوب.
[18] فارسی مدان، م.؛ احمدی، م.؛ آهنگری، ک.؛ دشت بزرگی، ج. (۱۳۹۳). تعیین محدوده تنش برجا در اطراف چاه‌های آسیب دیده میدان نفتی مارون. نشریه زمین شناسی نفت ایران، 3 (6)، 1-21.
[19] نجیبی، ع.؛ غفوری، م.؛ لشکری پور، غ.؛ آصف، م. (۱۳۹۶). تخمین جهت و مقدار تنشهای برجا به روش تحلیل بریکات در یکی از چاه‌های نفت جنوب غرب ایران. نشریه زمین‌شناسی مهندسی، 11 (4)، 455-470.
[20] میرانی،م.؛ حبیب نیا، ب. (۱۳۹۳). تحلیل پایداری دیواره چاه در زمان حفاری با استفاده از مدل ژئومکانیکی و نرم افزار FLAC 3D  در مخزن آسماری میدان نفتی شادگان. نشریه زمین‌شناسی نفت ایران، 3 (7)، 68-84.
[21] طالبی، ح.؛ علوی، ا.؛ قاسمی، م.؛ شرکتی، ش. (۱۳۹۸). تفاوت رژیم برجای وابسته به موقعیت ساختاری و ویژگی‌های ژئومکانیکی، نمونه موردی در سازند گچساران و آسماری جنوب باختری ایران. فصلنامه زمین‌شناسی ایران، دوره 13 (49)، 99-115.