مدل سازی فیزیک‌سنگی در مخازن ماسه سنگی - مروری بر مدلهای نظری و یک مثال کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی- انستیتو مهندسی نفت- دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

مدلسازی فیزیک‌سنگی امکان مطالعه اثر تغییرات تخلخل، لیتولوژی، اشباع سیال و سایر خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن برروی پاسخهای لرزه ای و خواص کشسانی سنگ را فراهم می کند. از این مدلها برای تفسیر کمی داده های لرزه ای، مطالعات ژئومکانیکی مخزن و ساخت مدلهای مخزنی مقید به داده های چاه و لرزه استفاده می شود. مدلهای نظری فیزیک‌سنگی را می توان به پنج گروه عمده مدلهای تماسی/محیط دانه ای (contact/granular media models) و مدلهای میانباری (inclusion models)، مدلهای محاسباتی (computational models)، حدود فیزیک‌سنگی (bounds) و جایگزینی ها (transformations) طبقه بندی نمود. در این مقاله، مروری بر سه مدل مهم و کلیدی فیزیک‌سنگ لرزه ای از گروه مدلهای محیط دانه ای انجام می شود که برای مطالعه و بررسی ارتباط فیزیکی ما بین نشانگرهای لرزه ای و خواص سنگ و سیال در رسوبات آواری و مخازن ماسه سنگی بکار می روند. این مدلها عبارتند از: مدل ماسه سست، مدل سیما‌ن‌ـ‌‌تماسی و مدل سیمان‌ـ‌ثابت. ابتدا مبانی نظری توسعه این مدلها بیان شده و سپس مثالی از کاربرد و اعمال مدلسازی فیزیک‌سنگ به کمک مدلهای معرفی شده در یک مطالعه موردی واقعی بر روی یک مخزن ماسه سنگی نشان داده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که از بین سه مدل اعمال شده، مقدار میانگین خطای مطلق مربوط به تخمینهای حاصل از مدل سیمان‌ـ‌ثابت بسیار پائیتر از مقادیر مربوط به تخمینهای حاصل از مدلهای ماسه سست و سیمان‌ـ‌تماسی است که بیانگر تطابق بهتر  تخمینهای حاصل از این مدل با داده های اندازه گیری شده است. بنابراین می توان از مدل سیمان‌ـ‌ثابت به عنوان یک مدل فیزیک‌سنگی مناسب در تفسیر کمی داده های لرزه ای و سرشت‌نمایی و پایش مخزن در میدان مورد بحث در این پژوهش استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


Avseth, P., J. Dvorkin, G. Mavko, and J. Rykkje, (2000(. Rock physics diagnostic of North Sea sands: Link between microstructure and seismic properties: Geophysical Research Letters, 27, 2761–2764.
Avseth, P., Mukerji, T. and Mavko, G., (2010). Quantitative seismic interpretation: Applying rock physics tools to reduce interpretation risk. Cambridge University Press.
Berryman, J. G., (1995). Mixture theories for rock properties. In T. J. Ahrens (Ed.), Rock physics and phase relations: A handbook of physical constants (pp. 205–228). Washington: American Geophysical Union.
Castagna, J. P., Batzle, M. L., & Eastwood, R. L., (.985), Relationships between compressional wave and shear-wave velocities in clastic silicate rocks. Geophysics, 50, 571–581.
Greenberg, M. L., & Castagna, J. P., (1992). Shear-wave velocity estimation in porous rocks: Theoretical formulation, preliminary verification and applications. Geophysical Prospecting, 40, 195–209.
Dvorkin, J. and Nur, A., (1996). Elasticity of high-porosity sandstones: Theory for two North Sea data sets. Geophysics, 61(5), 1363-1370.
Emami Niri, M.E., (2015). Seismic data integration and multi-objective optimization for 3D reservoir characterization and model building. Ph.D dissertation, University of Western Australia.
Gal, D., Dvorkin, J., & Nur, A., (1998). A physical model for porosity reduction in sandstones. Geophysics, 63, 454–459.
Grana, D., (2016). Rock Physics Modeling in Conventional Reservoirs. In New Frontiers in Oil and Gas Exploration, Springer International Publishing, 137-163.
Hamilton, E.L., (1956). Low Sound Velocities in High‐Porosity Sediments. The Journal of the Acoustical Society of America, 28(1), 16-19.
Han, D.H., Nur, A. and Morgan, D., (1986). Effects of porosity and clay content on wave velocities in sandstones. Geophysics, 51(11), 2093-2107.
Hashin, Z. and Shtrikman, S., (1963). A variational approach to the theory of the elastic behaviour of multiphase materials. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 11(2), 127-140.
Kuster, G. T., & Toks€oz, M. N., (1974). Velocity and attenuation of seismic waves in two-phase media. Geophysics, 39, 587–618.
Mavko, G., Mukerji, T. and Dvorkin, J., (2009). The rock physics handbook: Tools for seismic analysis of porous media. Cambridge University Press.
Mindlin, R., (1949). Compliance of elastic bodies in contact: Journal of Applied Mathmatics, 16, 259–268.
Norris, A. N., (1985). A differential scheme for the effective moduli of composites: Mechanics of Materials, 4 (1), 1–16.
Nur, A.M., Mavko, G., Dvorkin, J. and Gal, D., (1995). Critical porosity: The key to relating physical properties to porosity in rocks. In SEG Technical Program Expanded Abstracts, 878-881.
Reuss, A., (1929).Berechnung der fließgrenze von mischkristallen auf grund der plastizitätsbedingung für einkristalle. ZAMM‐Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 9(1), 49-58.
Saul, M.J., (2014). Pressure-dependent elastic properties of sandstones, with applications to seismic reservoir characterisation and monitoring, Ph.D dissertation, The University of Western Australia.
Zimmer, M., (2003). Seismic velocities in unconsolidated sands: Measurements of pressure, sorting, and compaction effects, Ph.D dissertation, Stanford University.
Zimmerman, R. W., (1991) Elastic moduli of a solid containing spherical inclusions: Mechanics of Materials, 12, 17–24. W.H. Freeman & Co.