روش نوین ایجاد و خوشه‌بندی مدل شبکه حفرات محیط متخلخل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی نفت، مهندسی شیمی و نفت، شریف، تهران، ایران

2 مهندسی نفت، مهندسی شیمی و نفت، صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

هندسه‌ محیط متخلخل از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در آنالیز خواص انتقالی است. مدل حفره-گلوگاه به منظور توصیف خواص انتقالی در محیط متخلخل استفاده می‌شود. در این مطالعه، روشی برای ایجاد شبکه حفره ها بر اساس مشخصه‌های استاتیک مربوط به محیط متخلخل ارائه شده است. در این روش، با استفاده از توزیع اندازه حفره‌ها، توزیع عدد هم‌آرایی و تخلخل مشخص، یک مدل شبکه حفره ها نامنظم ایجاد می‌شود. مدل ارائه‌شده بر مبنای توابع احتمالی ایجاد می‌شود، به همین دلیل دارای جواب‌های متنوعی است. با قرار دادن تخلخل به‌عنوان تابع هدف، شبیه‌سازی تا رسیدن به نقطه تطابق میان تخلخل ورودی و مدل توسعه داده شده ادامه می‌یابد. این مدل نامنظم، شامل خواص استاتیک مدنظر از قبیل توزیع اندازه حفره ها، توزیع عدد هم‌آرایی و تخلخل است. عدد هم‌آرایی برای این مدل می‌تواند بین 0 تا 26 متغیر باشد. در این مدل، الگوریتم خوشه‌بندی به گونه ای است که شبکه مرتبط به تخلخل مفید به‌صورت مجزا نمایش داده ‌شود. در انتها، پارامترهای استخراجی از تصاویر سی‌تی‌اسکن مربوط به یک سنگ سیلیکا مصنوعی حاصل از الگوریتم حفره ها ماکسیمم اصلاح‌شده به‌عنوان ورودی مدل، استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از دو مدل نشان از انطباق مناسب میان مشخصه‌های استاتیکی و ساختاری است.

کلیدواژه‌ها


Al-Kharusi, A. S., & Blunt, M. J. (2007). Network extraction from sandstone and carbonate pore space images. Journal of Petroleum Science and Engineering, 56(4), 219-231 .
Al-Raoush, R., & Willson, C. (2005). Extraction of physically realistic pore network properties from three - dimensional synchrotron X-ray microtomography images of unconsolidated porous media systems. Journal of Hydrology, 300(1), 44-64 .
Arns, J.-Y., Robins, V., Sheppard, A. P., Sok, R. M., Pinczewski, W. V., & Knackstedt, M. A .(2004) .Effect of network topology on relative permeability. Transport in porous media, 55(1), 21-46 .
Blunt, M., Fenwick, D., & Zhou, D. (1994). What determines residual oil saturation in three-phase flow? Paper presented at the SPE/DOE Improved Oil Recovery Symposium.
Blunt, M., King, M. J., & Scher, H. (1992). Simulation and theory of two-phase flow in porous media. Physical Review A, 46(12), 7680 .
Blunt, M. J., Jackson, M. D., Piri, M., & Valvatne, P. H. (2002). Detailed physics, predictive capabilities and macroscopic consequences for pore-network models of multiphase flow. Advances in Water Resources, 25(8), 1069-1089 .
Bryant, S., & Blunt, M. (1992). Prediction of relative permeability in simple porous media. Physical Review A,46(4), 2004 .
Chandler, R ,.Koplik, J., Lerman, K., & Willemsen, J. F. (1982). Capillary displacement and percolation in porous media. Journal of Fluid Mechanics, 119, 249-267 .
Dong, H., & Blunt, M. J. (2009). Pore-network extraction from micro-computerized-tomography images. Physical Review E, 80(3), 036307 .
Fatt, I. ( (1956a)). The Network Model of Porous Media, I. Capillary Pressure Characteristics. Trans. AZME .
Fatt, I. ((1956b)). The Network Model of Porous Media, II. Dynamic Properties of a Single Size Tube Network. Trans .AIME .
Fatt, I. ((1956c)). The Network Model of Porous Media, III. Dynamic Properties of Networks with Tube Radius Distribution. Trans. AlME .
Gao, S., Meegoda, J. N., & Hu, L. (2012). Two methods for pore network of porous media. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 36(18), 1954-1970 .
Hilpert, M., Glantz, R., & Miller, C. T. (2003). Calibration of a pore-network model by a pore-morphological analysis. Transport in Porous Media, 51(3), 267-285 .
Ioannidis, M. A & ,.Chatzis, I. (1993). Network modelling of pore structure and transport properties of porous media. Chemical Engineering Science, 48(5), 951-972 .
Jamshidi, S., Bozorgmehry Boozarjomehry, R., & Pishvaie, S. M. R. (2010). An Irregular Lattice Pore Network Model Construction Algorithm. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 29(1), 61-70 .
Jiang, Z., Van Dijke, M., Wu, K., Couples, G., Sorbie, K., & Ma, J. (2012). Stochastic pore network generation from 3D rock images. Transport in Porous Media, 94(2), 571-593 .
Jivkov, A. P., Hollis, C., Etiese, F., McDonald, S. A., & Withers, P. J. (2013). A novel architecture for pore network modelling with applications to permeability of porous media. Journal of Hydrology, 486, 246-258.
Joekar-Niasar, V., & Hassanizadeh, S. (2012). Analysis of fundamentals of two-phase flow in porous media using dynamic pore-network models: A review. Critical reviews in environmental science and technology, 42(18), 1895-1976 .
Knackstedt, M. A., Sheppard, A. P & ,.Pinczewski, W. (1998). Simulation of mercury porosimetry on correlated grids: Evidence for extended correlated heterogeneity at the pore scale in rocks. Physical review E, 58(6), R6923 .
Koplik, J., & Lasseter, T. (1985). Two-phase flow in random network models of porous media. Society of Petroleum Engineers Journal, 25(01), 89-100 .
Larson, R., Scriven, L., & Davis, H. (1977). Percolation theory of residual phases in porous media. Nature, 268(5619), 409-413 .
Larson, R., Scriven, L., & Davis, H .)1981( .Percolation theory of two phase flow in porous media. Chemical Engineering Science, 36(1), 57-73 .
Okabe, H., & Blunt, M. (2003). Multiple-point statistics to generate geologically realistic pore-scale representations. Paper presented at the Proceedings of the Society of Core Analysts’ Annual Meeting, SCA2003-A33.
Oren, P. (1994). Pore-scale network modelling of waterflood residual oil recovery by immiscible gas flooding. Paper presented at the SPE/DOE Improved Oil Recovery Symposium.
Øren, P., & Pinczewski, W. (1991). The effect of film-flow on the mobilization of waterflood residual oil by gas flooding. Paper presented at the IOR 1991-6th European Symposium on Improved Oil Recovery.
Oren, P. E., & Pinczewski, W. V. (1994). The effect of wettability and spreading coefficients on the recovery of waterflood residual oil by miscible gasflooding. SPE Formation Evaluation, 9(02), 149-156 .
Paterson, L., Painter, S., Knackstedt, M. A., & Pinczewski, W. V. (1996). Patterns of fluid flow in naturally heterogeneous rocks. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 233(3-4), 619-628 .
Paterson, L., Painter, S., Zhang, X., & Pinczewski, V. (1996). Simulating residual saturation and relative permeability in heterogeneous formations. Paper presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
Prat, M. (2002). Recent advances in pore-scale models for drying of porous media. Chemical Engineering Journal, 86(1), 153-164 .
Raoof, A., & Hassanizadeh, S. M. (2010). A new method for generating pore-network models of porous media. Transport in Porous Media, 81(3), 391-407 .
Reeves, P. C., & Celia, M. A. (1996). A functional relationship between capillary pressure, saturation, and interfacial area as revealed by a pore‐scale network model. Water Resources Research, 32(8), 2345-2358 .
Silin, D., & Patzek, T. (2006). Pore space morphology analysis using maximal inscribed spheres. Physica A: Statistical mechanics and its applications, 371(2), 336-360 .
Toledo, P. G., Scriven, L., & Davis, H. T. (1994). Pore-space statistics and capillary pressure curves from volumecontrolled porosimetry. SPE Formation Evaluation, 9(01), 46-54 .
Xiong, Q., Baychev, T. G., & Jivkov, A. P. (2016). Review of pore network modelling of porous media: experimental characterisations, network constructions and applications to reactive transport. Journal of contaminant hydrology, 192, 101-117 .