ارائه استراتژی شناسایی و مدلسازی توامان شکستگی ها به کمک نمودار FMI و داده های لرزه ایی در فرایند زون بندی مخزن در یکی از میادین جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

3 عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

4 شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده

شکستگی از مهم‌ترین ویژگی‌های ژئومکانیکی در مخازن کربناته شکافدار است که تعیین محل چاه‌های تولیدی و متعاقب آن برنامه تولید از میدان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان داده‌های لرزه‌ای، چاه نمودارهای تصویری، آزمایشات چاه و داده‌های آنالیز مغزه می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. در این بین چاه نمودارهای تصویری مانند نمودار ریز تصویر سازند (FMI) با قدرت تفکیک بالا در آشکارسازی شکستگی‌ها، می‌توانند در مدل کردن شکستگی‌های مخزن مؤثر واقع شوند. با این حال در شرایط پیش از تولید در میدان، نمودارهای FMI ممکن است دارای تعداد و توزیع مناسب نباشند. لذا استفاده از اطلاعات با سطح پوشش بالا می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق سعی شده که این نقیصه با مدل‌سازی توامان شکستگی‌ها در داده‌های لرزه‌ای و FMI برطرف شده و مدل بدست آمده توسط داده‌های لرزه‌ای به کمک داده‌های FMI کنترل شود. این استراتژی بر روی داده‌های یکی از میادین ایران در خلیج فارس پیاده گردید. بدین ترتیب ابتدا شکستگی‌ها به کمک الگوریتم مورچگان بر روی داده‌های لرزه‌ای مدل گردید. سپس با استفاده از نمودارهای FMI شکستگی‌های موجود در سازند سورمه در دو چاه، شناسایی شد و مدل اولیه تهیه گردید. سپس با استفاده از داده‌های مربوط به شکستگی‌ها، نمودار تجمعی و نمودار شدت شکستگی تهیه شد. با توجه به میزان شدت شکستگی‌ها در یک فاصله از عمق و تغییرات شیب نمودار تجمعی، زون بندی مبتنی بر شکستگی در محدوده مخزن انجام گرفت. با توجه به تفاوت قدرت تفکیک در داده‌های لرزه‌ای و چاه، جهت مدل‌سازی توامان، بزرگ‌نمایی نمودار شدت شکستگی در چاه مورد مطالعه صورت گرفت و چهار زون مختلف شکستگی در سازند مخزنی شناسایی شد. در این بین زون شکستگی 2 در یک محدوده از مخزن و زون 4 در محدوده دیگری که دارای بیشترین شدت شکستگی بودند به‌عنوان زون‌های هدف برای مطالعات آتی تولید و بهره‌برداری پیشنهاد گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a strategy in recognition and simultaneous modelling of fractures with FMI logs and seismic data through reservoir zonation in a field from south of Iran

نویسندگان [English]

  • Iman Samadi 1
  • Mehrdad Soleimani Monfared 2
  • masoumehh kordi 3
  • Amir Ahmadi 4
1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
2 Sahrood University of Technology
3 Faculty of earth Sciences, Shahrood University of Technology
4 Iranian Offshore Oil Company
چکیده [English]

Fracture identification is an important step in reservoir modelling and production management. Fractures are among the most important parameters that influence fractured carbonate reservoirs. interpretation of high resolution data such as fullbore formation microimage (FMI) log provide valuable information about distribution and properties of fracturs. The FMI log will also separate closed and open fractures. Obviously open fracture provides ability of fluid movement- permeability- in the reservoir and thus define production ability of the reservoir. However, availability of FMI logs through the whole reservoir is some time a problem while its effective radius is small, too. Thus, integrating fracture modelling with seismic data and FMI log will provide a complete fracture model of the whole reservoir. In this study, we have introduced an integrated strategy for fracture modeling using seismic and FMI data. The strategy was applied on a fractured carbonate reservoir from the Persian Gulf. In the presented strategy, the facture will be identified initially by the FMI log, and then the fracture intensity and cumulative intensity logs were derived. Subsequently by defining zonation area based on fracture intensity cumulative log gradient, primary zonation of the formation reservoir was performed. In this step, fracture model from seismic data was integrated by the upscaled fractures model from well data. Hence, four fracture zone identified in the upper formation reservoir and two in the lower one. Based on this model, one zone from each formation were proposed for further study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simultaneous modelling
  • Reservoir Zonation
  • Ant tracking algorithm
  • Geomechanical parameters
  • FMI log
عقلی، ق.، سلیمانی، ب.،چرچی، ع.، زحمتکش، الف. (1395). تعیین روشی نوین برای شناسایی زون‌های شکسته بر روی نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نمودارهای تصویرگر. مجله پژوهش نفت، شماره 86
Aghli, GH., Fardin, H., Mohamadian, R., & Saedi, GH. (2014). Structural and fracture analysis using EMI and FMI image Log in the carbonate Asmari reservoir (Oligo-Miocene), SW Iran. Geopersia pp.169-184.
Baytok, S., & Pranter, M.J. (2013). Fault and fracture distribution within a tight-gas sandstone reservoir: Mesaverde Group, Mamm Creek Field, Piceance Basin,Colorado, USA. EAGE/ The Geological Society of London, 19, pp203-222.
Darling, T. (2005). Well Logging and Formation Evaluation. Elsevier Science, Retrieved from http://books.google.com/books?id=vKdIGNAE8JYC, p. 336.
Khoshbakht, F., Azizzadeh, M., Memarian, H., Nourozi, G. H., & Moallemi, S.A. (2012). Comparison of electrical image log with core in a fractured carbonate reservoirs. Journal of petroleum Science and engineering, Vol 86-87, pp. 289-296.
Khoshbakht, F., Memarian, H., & Mohammadnia, M. (2009). Comparison of Asmari, Pabdeh and Gurpi formations' fractures, derived from image log. Journal of Petroleum Science and Engineering. 67(1-2): 65–74.
Nelson, R. A. (2001). Geologic analysis of naturally Fractured reservoirs. Second edition,Gulf Professionsl Publishing, Boston, USA.
Rezaee, A.H., & Nogole-Sadat, M.A. (2004). Fracture Modeling in Asmari Reservoir of Rag-e sefid OilField by using Multi well Image Log (FMS/FMI), Iranian Int. J. Sci, p.107-121.
Rezaee, M. R., & Chehrazi, A. (2005). Fundamentals of Well Log Interpretation: Tehran, University of Tehran (in Persian).
Tokhmchi, B., Memarian, H., & Rezaee, M.R. (2010). Estimation of the fracture density in fractured zones using petrophysical logs. Journal of Petroleum Science and Engineering 72, 206–213.
Yenugu, M., & Marfurt, K.J. (2011). Relation between seismic curvatures and fractures identified from image logs - application to the Mississippian reservoirs of Oklahoma, USA. SEG.
Zahmatkesh, I., Aghli , GH., & Mohamadian, R. (2015). Systematic fractures analysis using image logs and complementary methods in the Marun Oilfield, SW Iran. Geopersia 5 (2), 2015, PP. 139- 150