نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون های آزمایشگاهی ارزیابی سه آزمون رایج جهت تعیین چقرمگی شکست مود I استاتیکی سنگ ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-67]
 • آنالیز المان محدود ارزیابی سه آزمون رایج جهت تعیین چقرمگی شکست مود I استاتیکی سنگ ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-67]

ا

 • الگوریتم‌ بهینه‌سازی پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری برای تخمین سرعت امواج برشی از داده های چاه نگاری در دو مطالعه موردی ماسه سنگی و کربناته [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 86-99]
 • الگوریتم ژنتیک پیاده سازی الگوریتم نوین "جایگزین بهینه سازی شده شبیه‌ساز" در علوم زمین مطالعه موردی: "تطابق تاریخچه" در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]

ب

 • بهینه سازی تعیین قابلیت حفاری سنگ مخزن براساس نرخ نفوذ حفاری در یک چاه نفت در جنوب غرب ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 22-39]

پ

 • پارامترهای ژئومکانیکی تعیین قابلیت حفاری سنگ مخزن براساس نرخ نفوذ حفاری در یک چاه نفت در جنوب غرب ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 22-39]
 • پیاده‌سازی عددی ارایه یک مدل توام ژئومکانیکی- هیدرودینامیکی برای پیش‌بینی ماسه‌دهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 68-81]
 • پیش‌بینی ماسه‌دهی ارایه یک مدل توام ژئومکانیکی- هیدرودینامیکی برای پیش‌بینی ماسه‌دهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 68-81]

ت

 • تراوایی-تخلخل ارائه روابط بهبود یافته برای روندهای تراوایی-تخلخل سنک با استفاده از فیزیک سنگ رقومی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 40-52]
 • تطابق تاریخچه پیاده سازی الگوریتم نوین "جایگزین بهینه سازی شده شبیه‌ساز" در علوم زمین مطالعه موردی: "تطابق تاریخچه" در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • تونل مشبک‌کاری ارایه یک مدل توام ژئومکانیکی- هیدرودینامیکی برای پیش‌بینی ماسه‌دهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 68-81]

چ

 • چاه قائم طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-21]
 • چقرمگی شکست سنگ ارزیابی سه آزمون رایج جهت تعیین چقرمگی شکست مود I استاتیکی سنگ ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-67]
 • چند مقیاسی مدل چندمقیاسی تغییر شکل پذیر برای مخازن متخلخل نفتی با درنظر گرفتن موئینگی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 40-59]

ح

 • حفاری بهینه سازی عملیات‌های حفاری از طریق مدیریت ریسک حفاری و طراحی مسیر چاه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]

خ

 • خواص پتروفیزیکی مدل سازی فیزیک‌سنگی در مخازن ماسه سنگی - مروری بر مدلهای نظری و یک مثال کاربردی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 74-85]
 • خواص پتروفیزیکی پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری برای تخمین سرعت امواج برشی از داده های چاه نگاری در دو مطالعه موردی ماسه سنگی و کربناته [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 86-99]

ر

 • روابط بهبود یافته؛ روندهای فیزیک سنگی ارائه روابط بهبود یافته برای روندهای تراوایی-تخلخل سنک با استفاده از فیزیک سنگ رقومی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 40-52]
 • روابط تجربی پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری برای تخمین سرعت امواج برشی از داده های چاه نگاری در دو مطالعه موردی ماسه سنگی و کربناته [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 86-99]
 • روش اجزای محدود ارایه یک مدل توام ژئومکانیکی- هیدرودینامیکی برای پیش‌بینی ماسه‌دهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 68-81]
 • ریسک فرم جامع بهینه سازی عملیات‌های حفاری از طریق مدیریت ریسک حفاری و طراحی مسیر چاه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]

س

 • سرعت امواج برشی پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری برای تخمین سرعت امواج برشی از داده های چاه نگاری در دو مطالعه موردی ماسه سنگی و کربناته [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 86-99]
 • سرعت امواج تراکمی پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری برای تخمین سرعت امواج برشی از داده های چاه نگاری در دو مطالعه موردی ماسه سنگی و کربناته [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 86-99]
 • سرعت لرزه ای مدل سازی فیزیک‌سنگی در مخازن ماسه سنگی - مروری بر مدلهای نظری و یک مثال کاربردی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 74-85]
 • سیستم‌های هوشمند پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری برای تخمین سرعت امواج برشی از داده های چاه نگاری در دو مطالعه موردی ماسه سنگی و کربناته [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 86-99]

ش

 • شکست هیدرولیکی طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-21]

ض

 • ضریب چالش بهینه سازی عملیات‌های حفاری از طریق مدیریت ریسک حفاری و طراحی مسیر چاه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]

ط

 • طراحی میدانی طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-21]

ف

 • فرکتال ارائه روابط بهبود یافته برای روندهای تراوایی-تخلخل سنک با استفاده از فیزیک سنگ رقومی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 40-52]
 • فیزیک‌سنگ ارائه نشانگرهای کاربردی لرزه‌نگاری چهاربعدی جهت محاسبه تغییرات فشار و اشباع‌شدگی حاصل از برداشت و تزریق مخازن نفت و گاز [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 60-73]
 • فیزیک سنگ مدل سازی فیزیک‌سنگی در مخازن ماسه سنگی - مروری بر مدلهای نظری و یک مثال کاربردی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 74-85]

ق

 • قابلیت حفاری سنگ تعیین قابلیت حفاری سنگ مخزن براساس نرخ نفوذ حفاری در یک چاه نفت در جنوب غرب ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 22-39]

ل

 • لرزه‌نگاری چهاربعدی ارائه نشانگرهای کاربردی لرزه‌نگاری چهاربعدی جهت محاسبه تغییرات فشار و اشباع‌شدگی حاصل از برداشت و تزریق مخازن نفت و گاز [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 60-73]

م

 • ماشین بردار حداقل مربعات پیاده سازی الگوریتم نوین "جایگزین بهینه سازی شده شبیه‌ساز" در علوم زمین مطالعه موردی: "تطابق تاریخچه" در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • محیط متخلخل مدل چندمقیاسی تغییر شکل پذیر برای مخازن متخلخل نفتی با درنظر گرفتن موئینگی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 40-59]
 • مخازن ماسه سنگی مدل سازی فیزیک‌سنگی در مخازن ماسه سنگی - مروری بر مدلهای نظری و یک مثال کاربردی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 74-85]
 • مدل بورگوین و یانگ تعیین قابلیت حفاری سنگ مخزن براساس نرخ نفوذ حفاری در یک چاه نفت در جنوب غرب ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 22-39]
 • مدل پروکسی پیاده سازی الگوریتم نوین "جایگزین بهینه سازی شده شبیه‌ساز" در علوم زمین مطالعه موردی: "تطابق تاریخچه" در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • مدل‏سازی عددی مدل چندمقیاسی تغییر شکل پذیر برای مخازن متخلخل نفتی با درنظر گرفتن موئینگی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 40-59]
 • مدلهای محیط دانه ای مدل سازی فیزیک‌سنگی در مخازن ماسه سنگی - مروری بر مدلهای نظری و یک مثال کاربردی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 74-85]
 • مدولهای کشسانی مدل سازی فیزیک‌سنگی در مخازن ماسه سنگی - مروری بر مدلهای نظری و یک مثال کاربردی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 74-85]
 • مدیریت ریسک‌ بهینه سازی عملیات‌های حفاری از طریق مدیریت ریسک حفاری و طراحی مسیر چاه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]
 • مسیر چاه بهینه سازی عملیات‌های حفاری از طریق مدیریت ریسک حفاری و طراحی مسیر چاه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]
 • معیار ماسه‌دهی ارایه یک مدل توام ژئومکانیکی- هیدرودینامیکی برای پیش‌بینی ماسه‌دهی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 68-81]
 • مکانیک شکست سنگ ارزیابی سه آزمون رایج جهت تعیین چقرمگی شکست مود I استاتیکی سنگ ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-67]
 • موئینگی مدل چندمقیاسی تغییر شکل پذیر برای مخازن متخلخل نفتی با درنظر گرفتن موئینگی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 40-59]
 • میدان گازی هیوگوتون طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-21]

ن

 • نرخ نفوذ تعیین قابلیت حفاری سنگ مخزن براساس نرخ نفوذ حفاری در یک چاه نفت در جنوب غرب ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 22-39]
 • نشانگر تغییرات اشباع شدگی ارائه نشانگرهای کاربردی لرزه‌نگاری چهاربعدی جهت محاسبه تغییرات فشار و اشباع‌شدگی حاصل از برداشت و تزریق مخازن نفت و گاز [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 60-73]
 • نشانگر تغییرات فشار ارائه نشانگرهای کاربردی لرزه‌نگاری چهاربعدی جهت محاسبه تغییرات فشار و اشباع‌شدگی حاصل از برداشت و تزریق مخازن نفت و گاز [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 60-73]
 • نفت مدل چندمقیاسی تغییر شکل پذیر برای مخازن متخلخل نفتی با درنظر گرفتن موئینگی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 40-59]
 • نقشه سه بعدی بهینه سازی عملیات‌های حفاری از طریق مدیریت ریسک حفاری و طراحی مسیر چاه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]
 • نمونه سنگ رقومی ارائه روابط بهبود یافته برای روندهای تراوایی-تخلخل سنک با استفاده از فیزیک سنگ رقومی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 40-52]

و

 • وارون‌سازی ارائه نشانگرهای کاربردی لرزه‌نگاری چهاربعدی جهت محاسبه تغییرات فشار و اشباع‌شدگی حاصل از برداشت و تزریق مخازن نفت و گاز [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 60-73]