نشریه ژئومکانیک نفت هیچ گونه هزینه‌ای برای ارسال، داوری و انتشار مقالات دریافت نمی کند.