کلیدواژه‌ها = ناهمگونی زیرسطحی
مدل‌سازی زمین‌آماری چندنقطه‌ای رخساره‌های ناهمگون مخازن نفتی به‌منظور کنترل تولید ماسه

دوره 3، شماره 2 (تابستان 1398)، تیر 1398، صفحه 28-43

10.22107/jpg.2019.151505.1072

مجتبی باوند سوادکوهی؛ بهزاد تخم چی؛ اروان گلوآگوئن؛ علیرضا عرب امیری