داوران

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مهدی

استادحسن

دانشگاه داکوتای شمالی

محمد صادق

اسدی

مشاور ارشد مهندسی نفت - Baker Hughes

مهدی

اسکروچی

دانشگاه شیراز

مهرداد

امامی تبریزی

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

محمد

امامی نیری

انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

محمدرضا

آصف

دانشگاه خوارزمی

حسین

باغیشنی

دانشگاه صنعتی شاهرود

علی

پاک

دانشگاه صنعتی شریف

بدیل

پهلوان

شرکت مهندسین مشاور گمانه کاو

حمید

پورپاک

شرکت توتال

بهزاد

تخم‌چی

دانشگاه صنعتی شاهرود

حسین

جلالی فر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سعید

جمشیدی

دانشگاه صنعتی شریف

مرتضی

جوادی اصطهباناتی

دانشگاه صنعتی شاهرود

ناصر

حافظی مقدس

دانشگاه فردوسی مشهد

حسن

حسنی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امین

حسین مرشدی

دانشگاه یزد

جعفر

خادمی حمیدی

دانشگاه تربیت مدرس

احسان

خامه چی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرزانه

خرم

دانشگاه تهران

رسول

خسروانیان

Stavanger Norway University

فرهاد

خوشبخت

پژوهشگاه صنعت نفت

رضا

رحمان نژاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد تقی

رحیم اف

شرکت مهندسی و توسعه نفت

وامق

رسولی

دانشگاه داکوتای شمالی

احمد

رمضان زاده

دانشگاه صنعتی شاهرود

عباس

روحی

شرکت ملی حفاری

امین

روشندل کاهو

دانشگاه صنعتی شاهرود

شکرالله

زارع

دانشگاه صنعتی شاهرود

حامد

سروش

شرکتDONG Energy

سعید

سلطانی محمدی

دانشگاه کاشان

حمید

سلطانیان

پژوهشگاه صنعت نفت

مهرداد

سلیمانی منفرد

دانشگاه صنعتی شاهرود

سعید

شاد

دانشگاه صنعتی شریف

علیرضا

شاهین

دانشگاه صنعتی اصفهان

مهدی

شعبانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نادیا

شفیع زاده

دانشگاه آلبرتا کانادا

محمدرضا

صابری

پژوهشگر لاهه هلند

سعید

صادق نژاد

دانشگاه تربیت مدرس

حمید

صیفی

پژوهشگاه صنعت نفت

حسین

طالبی

شرکت ملی نفت مناطق نفتخیزجنوب

احسان

طاهری

دانشگاه تربیت مدرس

محمدجواد

عامری شهرابی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

یوسف

عباسی اصل

شرکت Baker Hughes

ابوالفضل

عبدالهی پور

دانشگاه تهران

هاله

عزیزی

دانشگاه داکوتای شمالی

محمد

فاتحی مرجی

دانشگاه یزد

محمد

فضائلی­زاده

دانشگاه تربیت مدرس

لهراسب

فرامرزی

دانشگاه صنعتی اصفهان

رضا

فلاحت

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

سیاوش

قابزلو

پژوهشگر در Ecole des Ponts Paris Tech, Paris, France

محمدکمال

قاسم العسکری

دانشگاه صنعت نفت

حسن

قاسم زاده

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رضا

قاسمی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

سیدعلی

قریشیان امیری

دانشگاه نروژ (NTNU)

ابوالقاسم

کامکار روحانی

دانشگاه صنعتی شاهرود

محمد

لطفی

دانشگاه جامع علمی-کاربردی

سهیل

محمدی

دانشگاه تهران

ابوالفضل

مرادی

مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

محسن

مسیحی

دانشگاه صنعتی شریف

پدرام

مسعودی

پژوهشگر فوق دکتری، IRSN

عطیه

مظاهری

دانشگاه تهران

محمد

مهراد

پژوهشگر ژئومکانیک نفت

بهزاد

مهرگینی

دانشگاه تهران

مهدی

موسوی

دانشگاه تهران

حسین

میرزایی نصیرآباد

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مجید

نبی بیدهندی

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

علی

نخعی

انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

محسن

نظری

دانشگاه صنعتی شاهرود

سجاد

نگهبان

دانشگاه صنعتی شاهرود

مجید

نیکخواه

دانشگاه صنعتی شاهرود