نشریه ژئومکانیک نفت جهت جلوگیری از انتشار مقالاتی که مرتکب سرقت علمی شده اند برای مقالات فارسی از نرم افزار مشابهت یاب "همیاب سیناوب" و برای مقالات انگلیسی  از سامانه مشابهت یابی "iThenticate" استفاده می کند.